קורות ההפלגה הראשונה של ה'רקס' מתומצתים על גבי המפה הבאה: